Francuska klasa zerowa

 

 

Klasa „0”

W roku szkolnym 2019/2020 „Marcinek” wraca do swojej długoletniej tradycji tzw. klasy „0” z językiem francuskim. Jest to klasa przygotowująca do czteroletniego dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego. Jej program przewiduje 18 godzin języka francuskiego w tygodniu, a dodatkowo pojedyncze godziny języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego. Jest to tzw. nauczanie przez imersję – zanurzenie w języku. Tak duża liczba godzin pozwala uczniom osiągnąć poziom znajomości języka A2+/B1, by w następnych latach dojść do poziomu B2/C1. Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów niejęzykowych będzie realizowane na późniejszym etapie, w klasach I-IV liceum. Po przejściu do liceum przewidziane są również wymiany ze szkołami we Francji.
W ramach lekcji języka francuskiego, w klasie „0”, nauczamy również kultury oraz historii Francji i krajów francuskojęzycznych, a także organizujemy zajęcia teatralne lub filmowe. Nietuzinkowe lekcje prowadzone są przez nauczycieli pasjonatów, posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzona klasa zerowa GALIA dla absolwentów szkół podstawowych.

Na sumę punktów decydujących o przyjęciu składają się:

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (język polski 35, matematyka 35, język obcy nowożytny 30).
2. Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, I język obcy, II język obcy (celujący – 18, bardzo dobry – 17, dobry – 14, dostateczny – 8, dopuszczający 2).
3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem (7).
4. Punkty za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18).
5. Punkty za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (3).
6. Punkty z TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (maksymalnie 50).

Maksymalna liczba punktów możliwych od uzyskania przez kandydata do klasy GALIA wynosi 250.

Test predyspozycji odbędzie się 12 czerwca 2019 o godzinie 12:00 w naszej szkole.