Liceum dla Dorosłych

SEKRETARIAT LICEUM DLA DOROSŁYCH

czynny

od poniedziałku do czwartku

od 14.30 – 19.30

w piątki sekretariat jest nieczynny

W okresie świątecznym, do dnia 06 stycznia 2020, sekretariat nieczynny

 można także kontaktować się z nami

przez skrzynkę mailową.

email: wieczorowkapoznan@onet.pl

ul. Bukowska 16; 60-809 POZNAŃ – Polska / Poland / Pologne

tel. 061 847 36 34   

Informacje o szkole


Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jest bezpłatna. Po ukończeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach wyższych.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
Do liceum może zapisać się każdy, kto ukończył 16 lat. Nie ustalamy górnej granicy wiekowej.

Aby dołączyć do grona naszych uczniów, należy złożyć:

  1. podanie,
  2. 3 zdjęcia,
  3. oryginał ostatniego świadectwa szkolnego,
  4. arkusz ocen z ostatniej szkoły ( dotyczy kandydatów do klas II i III ), 
  5. zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy kandydatów niepełnoletnich).  

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres mailowy.

Zaliczenia

W trakcie roku szkolnego uczniowie oceniani są na bieżąco przy pomocy 6-stopniowej skali ocen. Podstawą do uzyskania pozytywnej oceny jest aktywny udział w zajęciach oraz 50% frekwencja.
Na zakończenie każdego semestru przeprowadzane są egzaminy w formie ustnej lub pisemnej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych; trzy dni w tygodniu, w zależności od klasy.

ZAPRASZAMY


REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA !!! POBIERZ PODANIE

———————————————————————————————

PLAN LEKCJI – obowiązuje od PONIEDZIAŁKU – 01 września 2019 !!!!!

                DZWONKI
1 LEKCJA 15:25 – 16:10
2 LEKCJA 16:15 – 17:00
3 LEKCJA 17:10 – 17:55
4 LEKCJA 18:10 – 18:55
5 LEKCJA 19:00 – 19:45
6 LEKCJA 19:50 – 20:35

GRONO PEDAGOGICZNE

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020