Marcinek

I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rekrutacja do Gimnazjum

KOMUNIKAT nr 2

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w Gimnazjum Dwujęzycznym
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że:

do klas pierwszych gimnazjalnych przyjęci zostali kandydaci, którzy
w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali łącznie minimum 63,2 pkt.

LISTA PRZYJĘTYCH

LISTA NIEPRZYJĘTYCH

Odwołania od decyzji szkolnej komisji (dotyczące błędnego naliczenia punktów) będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do wtorku, 26 marca 2013 do godz. 12.00.

Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej w sprawie odwołań zostanie ogłoszona w środę 27 marca 2013 o godz. 15.00.

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do gimnazjum, wraz z podziałem na klasy, nastąpi w środę 27 marca 2013 o godz. 15.00  (ogłoszenie w gablocie szkolnej i na stronie internetowej).

Szkoła może, w miarę możliwości, uwzględnić ewentualne propozycje rodziców dotyczące przydziału do poszczególnych klas tzn. „nierozdzielania” osób dojeżdżających lub dowożonych z tych samych rejonów lub pochodzących z tych samych szkół podstawowych. Pisemne wnioski, potwierdzone przez obie zainteresowane strony, można składać
w sekretariacie najpóźniej do wtorku, 26 marca  do godz. 12.00.

Wszyscy kandydaci przyjęci do gimnazjum mają obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Należy to uczynić niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa – najpóźniej do wtorku
2 lipca 2013 do godz. 13.00
w sekretariacie szkoły. Razem z oryginałem świadectwa kandydat przynosi 2 podpisane zdjęcia.

Niedostarczenie świadectwa w podanym terminie oznaczać będzie rezygnację kandydata z nauki w Gimnazjum!

Jednocześnie prosimy te osoby, które zostały zakwalifikowane do Gimnazjum Dwujęzycznego im. K. Marcinkowskiego, ale które już wiedzą, że z różnych przyczyn nie podejmą w nim nauki, o powiadomienie o tym fakcie szkoły. Umożliwi to zaproponowanie podjęcia nauki w Gimnazjum tym kandydatom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów spośród osób niezakwalifikowanych w pierwszym terminie.

 

 

Poznań, 25 marca 2013

TEST PREDYSPOZYCJI -WYNIKI

                                                                                                          KOMUNIKAT nr 1

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w Gimnazjum Dwujęzycznym
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że:

w kolejnym etapie rekrutacji wezmą udział kandydaci,

którzy uzyskali min. 96 pkt.( 19,2 pkt. do rekrutacji)

z testu predyspozycji językowych.

WYNIKI TESTU

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej EUCYS

15-17 marca 2013 roku w Warszawie odbył się finał Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej EUCYS. Eliminacje Konkursu zgromadziły 71 młodych naukowców z całej Polski z oryginalnymi pracami badawczymi nagrodzonymi w konkursach ogólnopolskich lub rekomendowanymi przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów.

Do finału w roku 2013 zakwalifikowano dwadzieścia prac, w tym dwie uczniów naszej szkoły z klasy Medicus 3: Zdolność kiełkowania oraz żywotność nasion buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) poddanych kriokonserwacji” – Macieja Chmielarza

oraz

Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na wzrost i przyrost biomasy części nadziemnej oraz na gęstość aparatów szparkowych na liściach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.)” - Mateusza Wilczka

opiekunem uczniów jest p. Hanna Synowiec-Rudawska.

Już samo zakwalifikowanie się do finału to wielki sukces, a spotkanie młodych naukowców w Warszawie jest wspaniałą intelektualną przygodą i możliwością poznania wybitnych młodych ludzi z całej Polski.

Z ogromną radością informujemy, że w tym roku Mateusz Wilczek zdobył III miejsce i tytuł laureata.

Gratulujemy chłopcom i życzymy dalszych sukcesów.

Zebrania z rodzicami

W najbliższą środę 20 marca 2013 o godz. 17:30 odbędą się spotkania z rodzicami.

Rodziców uczniów klas drugich zapraszamy do auli o godz. 17:00 na spotkanie dotyczące procedur maturalnych.

Rekrutacja do Gimnazjum

 

 

Test predyspozycji do nauki języków obcych

21 marca 2013 (czwartek g. 12.00)

Zdający powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość  i przybory do pisania.

Lista z wynikami  testu  (wg numerów kandydatów)

22 marca 2013 o godz. 12.00(piątek).

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum

25 marca 2013 o godz. 12:00(poniedziałek)

Wyniki zostaną podane na tablicy informacyjnej w szkole, a także na stronie internetowej www.marcinek.poznan.pl

Drzwi Otwarte - Liceum

Wszystkich  zainteresowanych nauką w Liceum im. K.Marcinkowskiego zapraszamy 22 marca 2013 o godz. 17:00.


Hit Counter provided by Sign Holder