Regulamin Klubu Ośmiu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Kluby Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat to program
wychowawczo-rozwojowy Fundacji „Świat na TAK”.

2.       Kluby powołuje się dla zainteresowania młodzieży
pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w
przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

3.       Członkami Klubu może być młodzież, która respektuje
zasady Klubu.

4.       W Klubie obowiązują dwie zasady:

·        

zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy,

·        
zasada etyczna „wstyd za zło”.

5.       Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki

i pomocy w domu. Wolontariusze na co dzień używają
słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Podstawą relacji interpersonalnych
między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość. Zasada ta dotyczy
również relacji pomiędzy Klubami.

6.       Członkowie niepełnosprawni realizują plan pracy z
pomocą wolontariuszy sprawnych.

7.       Członkowie niepełnosprawni muszą przedstawić zgodę
rodziców na działanie
w Klubie.

8.       Członek Klubu systematycznie wpisuje do Indeksu
Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie im towarzyszące.
Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja, na rzecz
której
pracuje.

9.       Oceny pracy wolontariuszy dokonuje społeczność Klubu
wraz z Opiekunem na zakończenie roku pracy.

 

STRUKTURA

 

10.   Zarząd Fundacji nadaje tytuł Członka Honorowego
osobie fizycznej lub prawnej, za zasługi dla Fundacji, Klubów lub promocję idei
wolontariatu.

11.   Kub może być powołany w szkole lub innej placówce
oświatowej – formuła podstawowa. Klub powinien liczyć minimum osiem osób.

12.   Warunkiem powołania Klubu jest podpisanie Regulaminu
i Porozumienia

o Współpracy między dyrektorem szkoły lub innej placówki a Fundacją.

13.   Klub zostaje zarejestrowany po złożeniu w Fundacji
lub jej Oddziale wypełnionej Karty Rejestracji wraz z załącznikami i
zaakceptowaniu przez Zarząd lub Pełnomocnika Fundacji. Po zarejestrowaniu Klubu
Pełnomocnik Fundacji w sposób uroczysty przekazuje legitymacje członkom Klubu.
Klub ma prawo używać logo Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu,
zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

14.   Opiekuna Klubu wskazuje dyrektor placówki, w której
Klub został powołany, w porozumieniu z Przedstawicielem Fundacji.

15.   Bezpośrednią działalnością Klubu kierują Gospodarze,
to jest dziewczyna

i chłopak, uzgodnieni przez cały Klub. W przypadku braku konsensusu Gospodarzy
wskazuje Opiekun. Sekretarza Klubu wybierają Gospodarze.

16.   Gospodarze Klubu kierują pracą i odpowiadają za:
realizację planu pracy, przyjmowanie sprawozdań z pracy oraz organizowanie
szkoleń, grup wsparcia (spotkania wszystkich członków Klubu w celu dzielenia
się doświadczeniami i pomysłami nie rzadziej niż wraz w miesiącu). Na spotkania
mogą być zapraszani Członkowie Honorowi Klubu oraz psycholog i/lub pedagog,
współpracujący z Klubem.

17.   Kluby Ośmiu z danego województwa podlegają
Regionalnej Kapitule, której celem jest udzielanie wsparcia Klubom w zakresie:
koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej. W
skład Regionalnej Kapituły wchodzą Gospodarze i Opiekunowie Klubów z danego
województwa oraz Pełnomocnik Fundacji pełniący funkcję Przewodniczącego.

18.   Ogólnopolska Kapituła Klubów Ośmiu – Młodzieżowego
Wolontariatu jest najwyższą władzą Klubów. Kapituła Ogólnopolska ustala: roczny
plan pracy, typ i zakres szkoleń, a ponadto przyjmuje sprawozdania z pracy oraz
określa kierunki rozwoju i działań Klubów. W jej skład wchodzą Przewodniczący
Regionalnych Kapituł i po trzech Przedstawicieli z każdego województwa oraz
Zarząd Fundacji. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Fundacji.

19.   Klub zobowiązany jest do przesyłania corocznego, na
adres Fundacji, aktualizacji dokumentów rejestracji tj.: karty rejestracji,
planu pracy, listy członków oraz deklaracji członków, najpóźniej do 30
września. Władze Klubu składają, na posiedzeniu Kapituły Regionalnej,
sprawozdanie z pracy, nie później niż do 15 czerwca każdego roku.

20.   Kluby podlegają Fundacji jako organowi powołującemu
i wspierającemu merytorycznie. Fundacja przeprowadza wizytacje Regionalnych
Kapituł oraz wybranych Klubów z danego regionu nie rzadziej niż raz do roku.
Regionalny Pełnomocnik i upoważnieni przez niego Przedstawiciele Oddziału
Fundacji przeprowadzają wizytację nie rzadziej niż raz w roku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

21.   Kub nie może liczyć mniej niż ośmiu członków.

22.   Fundacja za pośrednictwem publikacji oraz internetu na bieżąco przekazuje Klubom i Regionalnym
Kapitułom informacje potrzebne w pracy wolontariuszy.

23.   Kluby obchodzą swoje święto 16 czerwca. W tym dniu
Prezes Fundacji wręcza „Statuetki Życzliwości” zwane „Franciszkami” przyznawane
corocznie za pomoc Fundacji i zasługi w zakresie upowszechniania idei
młodzieżowego wolontariatu.

24.   Klub może zostać rozwiązany przez Zarząd Fundacji w
przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

25.   Zarząd Fundacji jest upoważniony do zmian w
Regulaminie na wniosek własny lub Regionalnych Kapituł.

 

Warszawa, dnia 01.09.2002 r.