Rekrutacja do klasy dwujęzycznej – wyniki testu

Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej przeprowadzany jest pisemny test znajomości języka francuskiego.

Punktacja z testu jest dodatkowym elementem w procesie rekrutacyjnym. Szczegóły rekrutacji, sposób naliczania punktów, znajdują się w regulaminie rekrutacji, jaki ogłaszany jest na dany rok szkolny.

W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzona klasa zerowa GALIA dla absolwentów szkół podstawowych.

Na sumę punktów decydujących o przyjęciu składają się:

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (język polski 35, matematyka 35, język obcy nowożytny 30).
2. Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, I język obcy, II język obcy (celujący – 18, bardzo dobry – 17, dobry – 14, dostateczny – 8, dopuszczający 2).
3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem (7).
4. Punkty za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18).
5. Punkty za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (3).
6. Punkty z TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (maksymalnie 50).

Maksymalna liczba punktów możliwych od uzyskania przez kandydata do klasy GALIA wynosi 250.

Test predyspozycji odbędzie się 12 czerwca 2019 o godzinie 12:00 w naszej szkole.