DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu, do strony MARCINKA.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-30.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://marcinek.poznan.pl/ spełnia wymagania w 92,10% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak szyfrowania SSL
  • Dokumenty sprzed 23 września 2018r. nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej skontaktuj się z nami.

Treści niedostępne
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Publikowane zdjęcia nie posiadaj opisu alternatywnego.
Nie działają niektóre funkcje dla użytkowników niepełnosprawnych (szkoła przymierza się do przebudowy strony).

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
Użytkownik ma kontrolę nad swoją przeglądarką (linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie).
Struktura serwisu jest czytelna i jasna.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Dostępność aplikacji mobilnych (komunikacja z użytkownikami)
Nauka zdalna: MS Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams)  
Dziennik elektroniczny: (https://portal.librus.pl/szkola)

Nie mamy wpływu na dostępność cyfrową ww. portali, ale treści samodzielnie umieszczane przez nas staramy się tworzyć z uwzględnieniem dostępu cyfrowego.

Dostępność architektoniczna
Wejście główne do budynku przez portiernię (konieczność pokonania kilku stopni).
Ponadto do budynku głównego prowadzą jeszcze 2 wejścia od strony parkingu i jedno od strony boiska a także wejście służbowe dla pracowników. Przy wejściu od strony parkingu (wjazd od ul Grunwaldzkiej) znajduje się platforma z siłownikiem umożliwiająca wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach na poziom wysokiego parteru. Brak tego rodzaju dostępu do piętra 1, 2 i przyziemia.
Korytarze szerokie bez przeszkód, schody z bezpieczną poręczą.
Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parkingu nie oznakowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego będącego pracownikiem szkoły. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data sporządzenia deklaracji 06.12.2021 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 30.01.2024 r.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
E-mail osoby do kontaktu: marcinek@marcinek.poznan.pl

Numer telefonu osoby do kontaktu: 61 84 64 920

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, opis na czym polega problem, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zgodnie z proponowana forma w zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do strony internetowej lub treści w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Poznaniu.
Adres: ul. Bukowska 16, 60-809 POZNAŃ
Telefon: : 61 84 64 920
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.
Do osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top