Zasady i harmonogram rekrutacji

I Liceum Ogólnokształcącego  im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu

rok szkolny 2023/2024

 

O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych liceum decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składnikami są punkty:

 1. uzyskane  w wyniku egzaminu ósmoklasisty  : język polski(35),  matematyka (35),  język obcy nowożytny(30)  (maksymalnie   100 punktów),
 2. uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg zasady

   

  Punkty za oceny wyrażone w stopniu:

  (celującym -18pkt., bardzo dobrym -17pkt., dobrym-14 pkt., dostatecznym – 8pkt, dopuszczającym – 2pkt ) max. 4x18 =72 pkt.

    ABAKUS

  j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

   COLUMBUS  

  j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

   LEX  GR.I  GR II

  j. polski, matematyka, historia, WOS

   MEDICUS   

  j. polski, matematyka, biologia, chemia

  SIGMA

  j .polski, matematyka, j. obcy, chemia

   GALIA

  j. polski, matematyka,  I j .obcy, II j. ob

 3. za świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów,
 4. za  osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie www.ko.poznan.pl,  - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 punktów
 5. osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska
  (w szczególności: wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt), systematyczna praca uznana na podstawie opinii wychowawcy klasy -  3 punkty.
 6. W przypadku kandydatów  do klasy  GALIA dodatkowo: uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 35 punktów) z TESTU PREDYSPOZYCJI. JĘZYKOWYCH maksymalnie 100 punktów.

Test zostanie przeprowadzony  5 czerwca 2023, godz.12:00,

II termin 21 czerwca 2023 godz.12:00 dotyczy osób, które z przyczyn niezależnych nie przystąpiły do testu w głównym terminie (najpóźniej w dniu 5 czerwca 2023 należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyczynę nieobecności, np. zwolnienie lekarskie).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  przez kandydata do liceum wynosi 200, a w przypadku kandydata do klasy GALIA 300.

KLASY PIERWSZE 2023/2024

    I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego

 

Nazwa klasy

Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym

I język obcy
 kontynuacja

II język obcy

 ABAKUS A

matematyka, fizyka                         

j. angielski

j. niemiecki

 ABAKUS B

matematyka, fizyka                         

j. angielski

j. hiszpański

 

 COLUMBUS

matematyka, geografia

j. angielski  

j. hiszpański

Program sportowy:                                                                                                                           

obozy narciarsko-snowbordowy i nurkowy, zajęcia na Termach Maltańskich

 

 LEX GR.I

j. polski, historia

j. angielski

j. niemiecki

 LEX GR.II

j. polski, historia

j. angielski

j. hiszpański

 

 MEDICUS A

biologia, chemia

j. angielski

j. niemiecki

 MEDICUS B

biologia, chemia

j. angielski

j. hiszpański

 MEDICUS C

biologia, chemia

j. angielski

j. niemiecki

 

 SIGMA

matematyka, chemia

j. angielski

j. niemiecki

 

 GALIA

KLASA WSTĘPNA

j. francuski

j. angielski

WSPÓŁPRACA:

INSTYTUT GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ FIZYKI - UAM

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN    

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH - UAM      

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA w POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

WYDZIAŁ CHEMII – UAM

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH – UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – POLITECHNIKA POZNAŃSKA


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

terminy.pdf

 


Bursy i Internaty w  Poznaniu

Internat Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. R. Modrzejewskiego

· Poznań, ul. Szamotulska 33 A

· tel. 61 8674005

Internat Zespołu Szkół Komunikacji

· Poznań ul. Czajcza 14

· Tel. 61 8351011

Bursa Szkolna nr 1 (żeńska)

· Poznań ul. Krakowska 17

· Tel. 61 852-40-79

Bursa Szkolna nr 2

· Poznań ul. Czeremchowa 22

· Tel 618321416

Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2

· Poznań, ul. Młyńska 11

· tel. 61 8522687

· www.sportowa13.pl (zakładka internat, do wypisania podanie)

Internat Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu

· Adres: Golęcińska 9, 60-626 Poznań

· Telefon:61 846 44 21 ext. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top